PELGA AŞİRA BALABANU - BALABAN AŞİRETİ WEB SİTESİ
   
  PELGA AŞİRA BALABANU - BALABAN AŞİRETİ WEB SİTESİ
  Tarihi BELGELER
 

 

 

 

Ö N S Ö Z


Sayın Okuyucular... Gençliğimden beri, içimde tarif

ve anlamı çok güç bir his beni bildiğimin üstünde geniş

bir araştırmaya sevk etmiş oldu.

 

Bu hizmet içinde maddi ve manevi sermayem yok.

Fakat yüce Allah'ın ihsan ve lütfuna sığınarak

araştırmalarıma başladım.

 

Siz sayın, değerli okurlara sunmak üzere, ulaşabildiğim

kadar soy ağacımızı zor şartlarda yaptığım çalışmalar

sonucu hazırlamış bulunuyorum.

 

Bu araştırmalarıma başlarken, başta Erzincan'ın

Balaban Sarıkaya köyünden büyüğümüz, Amcalardan

Halil Ağazade Mehmet Ağa Gülşen'in hatıra defterinden,

Çayırlı ilçesinin Kaspıkan mezrasından amcamız Mehmet

Ağa oğlu Aziz (Ağa) Yılmaz'ın not defterinde ki

kaynaktan. Amcam Hüseyin Balaban ve babam

Mehmet Balaban'ın bilgilerinden faydalandım.

 

Birinci Cihan Savaşında akrabalarından oluşturduğu

Mücahit Alayı'nın Komutanlığını üstlenen, Erzincan'ın

Pınarlıkaya köyünden büyüğümüz, amcamız Halil Ağa

Zade Gülağa'nın Vatan uğrunda, akrabaları ile birlikte

vermiş oldukları mücadele ve savaş ile ilgili yazılar

126-157 nolu sayfalarda yer verilmiştir.


Hakka yürüyen büyüklerimizi Rahmetle anıyorum.

Bu hizmetle ilgili Gülağa'nın torunu Müslüm Gülşen

55 adet hizmet belgelerini bendenize vermiş olup, elde

edilen bilgiler, geleceğe ışık tutan belge ve yardımlarından

dolayı Müslüm Gülşen'e, bana aile bireylerinin geçmişi

hakkında isimleri aktaran cümle akrabalarıma sonsuz

teşekkürlerimi arz ederim.


Mehmet Ali BALABAN

 

(Önsözden)

 

......................................

Alevi bir aşiret olan Balaban Aşireti dışında, diğer Alevi

Aşiretleri çeteler oluşturup Vatan topraklarını Ruslara ve

Ermenlere karşı savundular. Balaban Aşireti Reisi Gülağa’nın, Milis Alayı, Kureyşanlı Şahhaydar'ın Milis gücü, Çarekli Mustafa bey ve Şavalanlı İlyas Mehmet Ağa'nın aşiretlerinin milis güçleri ve Hınıs ile Varto Aşiretleri, bilhassa Hormek Aşireti, Rus işgaline karşı birlikte mücadele verip, vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmaya çalışmışlar.

 

Bu konuda Kurtuluş Savaşında Alevi, Bektaşiler adlı

kitabın yazarı Baki Öz'ün 27 ve 28 sahifelerinde, Atatürk ve

Aleviler adlı eserin yazarı Cemal Şener'in 56, 57, 58.

sahifelerinde Mehmet Şerif Fırat'ın Varto tarihi adlı kitabında

ve Cumhuriyet Gazetesi 7 Mart 1991 tarihli dizi yazısında,

Bektaşi Mücahidin Alayı Kafkas Cephesinde Alevi-Bektaşiler,

Ulusal Savaşından önce Birinci Dünya Savaşı'nda da ülkenin

savunmasında ceplerde yerini almışlardır. Bunlardan biri de

Birinci Dünya Savaşı'nda kurulan ve önce Gelibolu, sonra

Kafkas Cephesi'ne gönderilen Hacı Bektaş Dergahı Piri Ahmet

Cemaleddin Çelebi'nin başında olduğu Bektaşi Mücahidin

Alayı'dır.

 

Ahmet Cemaleddin Çelebi, Bizzat bu birliği komuta

etmiştir. Bu gönüllü birlik tüm Anadolu ve Rumeli

Alevi-Bektaşileri ayaklanmaya çağırmıştır.

Birlik Doğu Cephesi'nde savaşa katılmıştır.


Enver Paşa bu birliği cephede denetlemiştir. Rusya'nın

bütün cephelerde savaşa son vermesi ile (Bolşevik Devrimi)

geri dönülmüştür.

 

Böyle bir birliğin oluşumu, Doğuda bilhassa Alevi

yörelerinde milis örgütlenmelerin hızla yayılmasını teşvik

etmiştir. Bir çok Alevi ileri gelenleri bu birlikle bağ kurmuş,

yardım etmiştir. Doğu Alevileri bu Bektaşi Alayı'nı örnek

alarak milisler biçiminde örgütlenmişlerdir. Bu örgütlük Ulusal

Kurtuluş Savaşında da devam etmiştir. Doğuda, Kuvay-ı

Milliye'nin çekirdeğini bu oluşum sağlamıştır.

 

Hormek Milis Alayı, Balaban Aşiret Reisi Gülağa'nın

Mücahit Alayı, Çarekli Mustafa beyin Alayı, Şavalanlı Aşiret

Başkanı Mehmet İlyas Ağa'nın Alayı ve Kureyşanlı Şah

Haydar'ın Milli güçleri Miralay Kazım (Orbay) bey'in

buyruğunda savaşı yürütüyorlardı.

 

Üçüncü Ordu Kumandanı Mirliva Mehmet Vehip Paşâ’nın

üçüncü ordusuyla Balaban Aşireti Reisi Gülağa' nın beşyüz

kişilik Milisi, Dersim bölgesini savunmayı üstlenince, Dersim

Aşiretleri de olayın içine çekilmiş ve Rus ordusuna karşı

Pülümür, Dersim dağlarında güçlü bir cephe oluşmuştu. Rus

ordusu bu savunma karşısında Dersim'e girememişti.

Balaban Aşireti Reisi Halil Ağa Evlatları; Güllü Bey

ve kardeşi Mehmet Ağa'nın Vatan uğrunda akrabaları ile

birlikte layık ve sebatkarane vermiş oldukları

hizmetlerinden dolayı bazı belgeler elde edilmiştir.


Mehmet Ali BALABAN

 

(Balaban Aşireti Soy Seceresi, sf. 125-126)

..............................................................................................  

 

 

 

BELGE : (1)

 
Balaban Aşireti Rüessasına

 
Fütuvetli Efendiler.


Mashar olduğum atifet Sinei Hazreti hilafiyetnahiden

dolayı tebriki mutazammın telgrafnameniz Muhteviyat İhlas

Ayetinden İktisap memnuniyet olunarak adimei hayriyeleri

tekrar kılındı. Gülağa'nın biraderi ile İsmail Ağa'nın

mahdumuna ait vak'a neden ibaret ise tavsilatının ve ne netice

hasıl olduğunu İş'arı beyan olunur. 7 Temmuz 1324 ( 1908)

 
Diyarbekir Valisi

.............................................................................................. 

 

BELGE : (2)


Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti
Erzincan No.: 6


Muhterem Kardeş,
Cemiyetimizin ittihat Kulübüne aza intihap olundunuz.

Kulübün Reis ve azaları ile görüşülerek mübarek Vatanımızın

her suretle tealisine müttehiden itidali hamiyet etmenizi

bekleriz. Aziz kardeş,
12 Mayıs 1326 ( 1910).

Osmanlı İttihat ve Teraki Cemiyeti

Erzincan Kaza Merkeziyesi

Resmi Mühür

.............................................................................................. 

 

BELGE : (3)


Muhterem Vatandaşlar,


Vatanı bütün dünya bir araya gelse en son ferdine kadar

müdafaa ettiğimizi isbat için teşkil olunan müdefai milli

heyetlerinin umum kumandanlığını mücahidi Hürriyet,

Enver, Niyazi ve Eyüp Sabri beylerin merkezi umumi kararı ile

deruhte ettiklerini umum vatandaşlarımıza tebşir eyleriz.


Kongre kemali muvaffakiyetle bu gece itmami vazife etti,

azayı sabıka ipka olunarak merkezi umumi Paris Ataşe militeri

Fethi, İstanbul Mebusu Nesimi, Erkanı Harbiye kol ağası

Halil, dahiliye nazırısabıkı Talat, Tıp fakültesi Müdürü Ali

beylerin ilavesi ile teşkil olundu.


Dün Trablusun (Selam) Nahiyesi Müdüriyetinden, bugün

(Derne) Kaymakamı ile Liman Reisinden merkezi umumiye

gelen resmi telgrafnamede, Italyâ nın Trablus İstikamından

atılan toplarla üç zırhlınm hasara uğradığnı ve Derne'ye alçak

İtalyan donanması asker çıkarmak için vukua getirdiği,

bombardıman ve hücümun merdane defedildiği ve ahali

İslamiyenin kuvvei manevi fevkalede yerinde olarak Cenabı

Hakka Bala İstinat mukabeleye hazır olduğunu tebşir olunur.

 

Şimdi Derne Kumandanı Nazif beyden alınan telgrafta

İtalyanın üç zırhlısmın yalnız hasara uğradığı değil, büsbütün

yanmış olduğu tebşir olunur.


29 Eylül 1327 ( 1911 )
Osmanlı Ittihat ve Terakki Cemiyeti
Erzincan İdare Hey'eti Müdürü.
.............................................................................................. 

 

BELGE : (4)


Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,

 
Muhterem Kardeş,
Usuli dairesinde icra kılınan intihapta müntehibi saniler

tarafından intihap bulunup Heyet'i merkeziyeye irsal olunan

onbeş zatın esamesinden Heyet'i mezkürece idare azalığına

zat alileri tefrik ve tensip edilmiş olduğunuzdan, yarından

itibaren işe mübaşeret buyurmaları mercudur.

 
16 Mart 1328 (1912)
Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti
Erzincan Kulüp Heyet'i İdaresi
Resmi Mühür.

.............................................................................................. 


BELGE : (5)

TELGRAFNAME
Devleti Aliye'yi Osmaniye Telgraf İdaresi,
Merci : Kemah
Numara : 56
Kelime : 40
Tarih : 24 Mart 1328 ( 1912)

Erzincan'da Balaban Nahiyesi Ağavatından
Gülağaya.


Bir Aşiret Reisine layık Merdane ve sebatkarane

hareketinizle isbati esalet eylediğinizden ve hüsnü kabulünüze

müzaharetimde ciddi ve samimi mahzuziyetimi takdim eder

ve efradı eşayır muhtereminize selam acizin tebliğini rica

ederim Azizim.

Halet.

.............................................................................................. 

BELGE : (6)


Erzincan Mutasarnflığı
Numara : 413

Gülağaya Rifatlu Ağa.


Muhafazayı vatan için uhtelerine terettüp eden vezaifi

Hamiyet ve muaveneti ifaya müheyya olduklarıııı her tarafta

İş'ar ve tekrar etmekte bulunan ahaliyü muhterememizin

Bulgaristan ve Sırbistan ve Yunanistan ve Karadağ hududunda

düşmanlarımızla harp etmekte olan Askeri Osmaniye'nin

ayamı şitayeden muhafazai sıhhatları için pamuklu yelek,

aba, kalçın, don, gömlek, çorap gibi levazımın müddeti kalıpla

tedarik ve itasına bizali himmet eylemeleri vilayetten tebliğ

buyrulan telgrafnamei Sedaretpenahide emir ve İş'ar

buyurulmasına ve şu sıra da her Osmanlıya terettüp eden

vazifeyi vatanperveri pek büyük ve kıymetli bulunduğuna

mebni buraca da bizal ianeyi hamiyetzaneye fülen ve lisanen

teşvikatta bulunmak üzere dairei Belediyede teşekkül kılınan

komisyonda zatı valalarınında bulunması tensip kılınmak

hitami muameleye kadar beher gün devam ve ifayı vazifeye

ihtimam olunması hasseten rica olunur.

10.Teşrinivvel, 1328 (1212)
Erzincan Mutasarrifi
.............................................................................................. 

 

BELGE : (7)


Muhterem ağamız,


Sizi sevenler sizi arar, bulur. Ben İstanbul'dan geldiğim

halde yine sizin gibi muhterem Aşiret ağalarımızı arar bulur,

hatırınızı soranz. Bizimle çalışamaya ahdeden erbabı namustan

biz uzak yaşamayız. Çünkü sizin fedekarlığınız, himmetiniz,

memlekete muhabbetiniz bizce müsellemedir. Bu gün Rumeli

gibi zengin topraklarını kalır gibi silah atmadan verenlerle

yüz yüze gelmek istiyoruz. Bu mebusan bize bunu emrediyor.

Memleketi ne zorluk gördülerde verdiler, bunu anlamak

milletin her ferdinin borcu ve vazifesidir. Yer terk etmekle

haris böyle bir kaç adam acaba evlerinden bir fakire ekmek

verecek kadar insanimidirler. Zanediliyor memleketi verenler

eshabı fakire ekmek verecek kadar insani midirler. Zannediliyor

memleketi verenler eshabı faknı ihtiyaca tekme vurmaktan

lezzet duyarlar. Devletin idaresini kendilerine teslim edenlerle

teslim alanların mahşerde cezalann Allah Zülcelal verecek

dünya cezalarını da bizim göndereceğimiz mebuslar tayin

edecek. Bizim Erzincan'dan çıkaracağımız Mebus Halet

beydir. Siz Halet beyi seversiniz. Geçen senede halet bey

için çok şalıştınız. Bu sene de çalışacağınızı ümit ederiz.

Kendisi Ittihat ve Terakki için canını verenlerdendir. Biz

İttihatcılar Edirne'nin Camilerini, Medreselerini ve

müslümlanlarını kurtarmakla iftihar ederiz. Bu ihtihapta

muvaffak olursak inşallah Rumeliye yine gitmek ümidini

Allah'tan kesmiyoruz. Şimdi gemi almakla meşgulüz. İnşallah

köpek Yunanla boy ölçüşeceğiz. Sizden cevap bekliyorum.

Baki afiyetinizi Cenabı Haktan temenni ve niyaz ederim.

28. Teşrini Sani. 1329 (1913)
Erzurum İttihat ve Teraki Cemiyeti
Erzurum ve Van Vilayetleri Müfettişi

İmza Hilmi.
.............................................................................................. 

 

BELGE : (8)

Muhterem Ağam,

Mektubunuzu aldım, size çok teşekkür ederim. Devlet

sizin gibi namuslu Aşiret ağalarının gayretine itimat eder.

Siz bu memleketin cidden hadimlerindensiniz. Bu güne

kadar hepimizin bahusus bizim çok noksanlarımız çok

kusurlarımız oldu. Hazreti Musa'yı çocuk iken Mısır

Padişahının emri ile Peygameber olması memul

çocuklarm hepsini öldürüyorlardı.


Hazreti Musa'yı annesi sandık içine koydu, denize attı.

Fravunun karısı kendisini denizden kurtardı. Bu çocuğu

imtihan için önüne iki tabak koydular. Birinin içinde altın,

diğerinin içinde ateş vardı. Hazreti Musa elini altına uzatmak

üzere iken Cebrail kanadı ile çocuğun koluna dokunarak ateşe

sevk etti. Musa Aleyhisselam ateşi aldı ağzına götürdü hem

eli ve hem de dili yandı. İşte şimdiye kadar bizde bu hikaye

gibi gün geçirdik. Anadolumuzda sakin sevgili insanlarımızı

kurtaracağız. Zannı ile elimizi ateşe uzattık, her tarafımız yandı.

Ne el nede dil kaldı. Fakat artık fena yandık; birbirimize

bakmazsak halimizin ne olacağını anladık. İnşallah bundan

sonra birbirimizi himaye edeceğiz. Sizi rahatsız ettim. halet

bey kardeşimiz hakkındaki noktai nazarınıza teşekkür ederim.

Allah sizi utandırmasın. Baki size ve namuskar ağalarımızın

hepsine arzı ihtiram eder ve sevimli mektubunuzu her vakit

beklerim. Gülağam,
19. Kanun Evvel, 1329 ( 1913)
İttihat ve Teraki Cemiyeti Erzurum
Müfettişi Hilmi.
.............................................................................................. 

 

BELGE : (9)


10790 / 378 Mahrem ve Müstaceldir


Ulukışla'dan, Sivas tarikile onaltıbin nefer, dört bin hayvan

ve Diyarbekir'den Harput tarikile onaltıbin nefer, dörtbin

hayvandan mürekep kuvvetler alay alay Erzincan'dan geçerek

Erzurum'a gidecektir ve diğer kuvvetler gibi birinci konak

Ciminin Pişkidağ, Kertağ, Keleriç, Piteriç ve civar karası ve

ikinci konak Dalav hanı, Şavşek ve diğer karye olacaktır.

Bunların yevmi iaşeleri için menzil nokta kumandanlığından

gösterilen hesap ve ihtiyaca nazaran nahiyenize mürettep

miktar ile vakit meyanında sevk ve ihzar edeceğiniz mahal

zirde gösterilmiştir. Bu kuvvetlere sıcak yemek yedirilerek

iaşelerinin temini ve hayvanatlarma iyi bakılması aksi takdirde

tebligatı icra etmeyenlerin divani harpce tecziyesi Vilayetin

emir ve Iş'arı iktizasındandır. Bu miktarın Aşardan emanet

veya mültezim yedinde ve ahali uhtasında bulunan kısımlardan

ve ademi kifayesi suretinde köylerin müdhir anbarlarında ve

müdhir ambarlar olmadığı halde köylünün kudret ve isnitaına

göre şahıs tertip yapılarak tekalüfü harbi suretile tedarik edilip

mezkür mahellere sevkile seria idharat yapılması ve ikamet

edeceği yerlerin ihsar kılınması ehemmiyetle tebliğ ve bir

hafta zarfında idhar'et vakıanın ikmal edildiği cevabına

şiddetle intizar olunur.


06 Kanuni Sani 1330 ( 1914)
Erzincan Mutasarrıfı


Nahiye Hissesi

Ekmek
Arpa 15000 K. Onbeşbin Kıya
Saman 30000 K. Otuzbin Kıya
Peksimet 25000 K. Yirmibeşbin
Bulgur 5000 K. Beşbin Kıya
Et 3000 K. Üçbin Kıya
Yağ 250 K. İkiyüzelli. Kıya
Tuz 100 K. Yüz K. Kıya


Başköy Nahiyesi de tertibini bu mevkilere getirecektir.

Ona göre takibat lazımdır.

.......................................................................................

 

BELGE : (10)


Kardeşim Gülağa,


Erzincan'dan aynldıktan sonra aşiretiniz tarafından pek

güzel bir istikbal gördük ve hepimiz fevkalade memnun kaldık.

Erıincan'da görüştüğümüz meselenin zamanı gelmek üzeredir.


Orada sizden fazla adam istemek üzere konuştuk isede,

bu gün o kadar kuvvetli olmağa lüzum görmüyoruz. Yalnız

sizden Elli yiğit isteyeceğim, orada da söylediğim gibi bu

gelen atlılan ve yahut piyadeleri kendi elinle seçersen burada

kendilerinin her türlü istirahatlarını hazırlayacağım ve sizin

aşiretin adamlan olduğu için fevkalade teshilat göstereceğim.

Seçeceğin adamların gençliğine orta yaşta olmasına bakma,

memleket ve milleti için seve seve ölecek kadar metin ve

azimli olsunlar. Bu eşhası tefrik eder. Ve sizden gelecek ilk

haber üzerine yola çıkarırsınız. Bizde hazırlanmak ve

yerlerimize gitmek üzereyiz. Yalnız sen hazırla ve hazırladığını

Bahattin Şakir beyefendi hazretlerine haber ver.


Şimdilik arzu ihtiram ile gözlerini öperim kardeşim.

Bahattin beyefendi hazretleri de selamı mahsus ederler.

23 Ağustos 1330 (1914)
Ittihat ve Teraki Cemiyeti
Erzrum Müfettişi Hilmi


.............................................................................................. 

 

BELGE : (11)

Elaziz :
Erzincan

P T.T Damgası 530 / 80

Telgraf, 8/ H. 7/15 sıra.


Erzincan'da mücahidiyn yeknasiye tabur kumandan vekili

Halil Ağa zade Gülağa'ya,


Telgarafınızdan fevkalade memnun kaldım. Çanakkale

muzafferiyeti gibi harikalar gösteren Osmanlılar Kürtlük,

Türklük, Araplık kahramanlıklarının Celadetleri ile iftihar  

ediyoruz. Kafkas cephesinde ve kürt ile Türklüğün en bol

bulunduğu bir mıntıkada alçak Rusların ezemeyecek,

tepelemeyecek derecede bir celadet göstermeyecek olursak

erkek gibi muhafaza edemediğimiz memleketimizde karı gibi

ağlamak ve Çanakkale kahramanlarına karşı misin ve zelil bir

mevkide kalmağa mahküm oluruz.


Dersimlilere lazım gelen tebligat ve vikayayı yaptım,

onlarında sizin gibi fedekarlik göstereceklerine kaniyim. Haydı

var olunuz. Şeref ve Celadetinizle namus ve haysiyetinizle  

alçak moskoflarında İngiliz ve Fransızlar gibi kafalarına ezerek

Osmanlılığın en büyük rüknü olan kürtlük şerefini de Ala ediniz.

Muhterem hemşehrilerim,
8. Kanuni Sani 1331 (1915)
Elaziz Valisi

Sabit.

.............................................................................................. 

 

BELGE : (12)


Üçüncü Ordu Humayunu
Kumandanlığı Başlık
Damgası: 2/1 / 1332
Visikadır


Hamili Vesika Gül Ağa Yirmi nefer maiyet devriye

vazifesini ifa ederek firarı ve bakayanın cem'i ve istihsaline,

yollarda vazifei asayışın temin ve istikrarına memurdur.

Müracaatı halinde muvanet edilmesi muktezidir.
2 Mart 1332 (1916)
3. Ordu Kumandanı
Mirliva Mehmet Vehip

.............................................................................................. 

 

BELGE : (13)


Erzincan Mutasarnflığı
Tahrirat Müdüriyeti
Balaban Aşireti Resi Gülağaya,


Selepur Nahiyesi Müdüriyetine Memuriyetiniz tensip ve

icra ve Muhasebei Maliye tebligat ifa etmekle Müdüriyete ait

vezaifin hüsnü ifasına sarfı himmet etmerıizi beyan ederim

3 Mart 1332 ( 1916)
Erzurum Valisi
İmza okunmadı.
.............................................................................................. 

 

BELGE : (14)


Gülali Bey'e,
Sabahleyin bildirdiğim emir mücibince 20 piyadenin

maiyetinizde ki iki süvariye teslimen emrin vurudiyle beraber

Ciğergöhte Kolordu karargahına gönderilmesi ve hareketlerinin

İş'arı ehemmiyetle tebliğ olunur.
3 Mart 1332 (1916)
85. alay Kumandanı
Binbaşı Fazıl.

.............................................................................................. 

  
BELGE : (15)


Hınzoru: 305

Gülabi Ağa Zade Halil Ağa oğlu Mehmet,


Balada künyesi muharrer nefer Selepur Nahiyesi Müdürü

Gülağa maiyetinde devriye vazifesine mükellef olarak firar

ve bakayanın derdest ve cemine çalışmak üzere Dokuzuncu

Kol Ordu Ahzı Asker Riyasetinin 31 Mart 1332 tarih ve 375

numaralı emri alilerinde karar takibinde bulunacağından

kimseler tarafından mümünaat olunmaması için Yirmi

dokuzuncu Fırka Kumandanlığı vekaletinin 31 Mart 1332

tarih emri üzerine işbu vesika merkum yedine verilmiştir.


31 Mart 1332 ( 1916)
Askerlik Şubesi Mühürü
İmza Tevfik.


.............................................................................................. 

 

BELGE : (16)


375
29 Ahzı Askeri Riyasetine,


Gülağa'nın vesikasında bahs ederek ibraz etmiş olduğu

defterdeki 20 nefere vesika verilmesi lazımdır.
31 Mart 1332 (1916)
Miralay

Mehmet Vehip.

.............................................................................................. 

 
BELGE : (17)


Gülabi Bey’e


Fırka kumandanı bey mıntıkayı dolaşmak üzere buraya

geleceğini bildiriyor ve zatialinizinde şimdi alay karargahına

gelmenizi emrediyorlar. Hamili varaka ile hemen alay

karargahına geliniz efendim.
3.4.1332 ( 1916) 85.
Yaver.

.............................................................................................. 


BELGE : (18)


Gül Ali Bey'e,


Dün gece Aşiretiniz tarafından düşmana baskın yapıldığı

haber alındı. Baskın yapmak için bir taraftan emir alınmışmıdır,

bununla beraber baskın neticesinin neye mebni olduğunun İş'arı,
6.4.1332 (1916).
85.K. Binbaşı Fazlı

.............................................................................................. 


BELGE : (19)


Balaban Aşireti Reisi Gül Ali Bey'e,


Sahra toplarının lüzumunda ilaldı köyüne gitmesini temin

için 2100 rakımli Tepeden Reşonun Komu, Dersimlinin Komu

ve Ilaldı istikametinden geçen yolu taşla işaretlemek ve bu

husus bir an evvel temin üzere muayeti alinizden elli kadar

nefer'in yann bu hususta memur edilerek Alay 85. Karargahı

civarına alessebah gönderilmesi Fırka Kumandanı beyin

emirleri iktizasındandır. Mezkür efrat topçu Mülazımı Mehmet

Efendiye müracaat edeceklerdir.
Topçu Mevkünden 8 Nisan 1332 (1916)
29 Topçu K.

Binbaşı Fazıl.

.............................................................................................. 


BELGE : (20)


Taburlar Komutanlığına,


Taali Lazistan mıntıkasından 8/9 gecesi harekat-ı

taaruziye'ye iptidar eden ordumuz akşamı mezkür gece

Bayburt'un 34 Km. kadar şimali garbisindeki Limosuyu

Hanlarının 10 Km. kadar Şimal ve şimali Şarkisinde ki düşman

muvaziyetinin Arpalı ve Güneki Kariyeleri arasındaki en

müstahkemnikamı istinadiyesinde süngü hücumu ile huruç

eylemiş ve düşmanın mekruhen Sultan Murat Hanları ve

Macur dağı hattı istikametinde Şimale doğru çekilmekte

bulunmuş ve düşmandan bir makineli tüfek ve haylı esir alınmıştır.


Keyfiyetin efradı askeriyeye varıncaya kadar tamim ve

tebliği beyan olunur.

9.4.1332
29 Fırka K.
Kaymakam Bahattin.

.............................................................................................. 


BELGE : (21)


85. Alay Kumandanlığına,

Dünkü tamime zeyildir.
Lazistan cephesinde 9.4.1332 günü saat 3'ten itibaren

taaruza geçen ordumuzun cepheyi taaruzunun Bayburt

Şimalindeki Soğanlı dağlannın 10 Km. kadar Şimalindeki

2122 rakımlı tepeden başlayarak Garbe doğru Limon Hanları

Şimalindeki Arpalı Kariyesi ve daha garbındaki Madur dağı

Gülaşa Karyesi ve Gümüşlü Hanı hattında bulunmaktadır. Bu

hat üzerindeki düşman mevaü istihkamesi en şehit süngü

hücumlan ile zaptedilmiş ve dün akşama kadar devam eden

muharebe neticesinde düşman'ın beşi zai olmak üzere 500

esir ve teferruatı tamam iki makineli tüfek ve iki çadırlı

ordugah ve bir çok teçhizat ve levazım iaşe itinam olunmuştur.

ve 9/10 gecesi dahili Şimali Karadeniz sahiline doğru Ordumuz

taaruzuna devam etmekte bulunulmuştur.

.............................................................................................. 


BELGE : (22)


Taburlar kumandanlıklarına,


Keyfiyeti bütün efradın anlayacakları surette tefsir ve

tebliği ve Kolordu kumandanlığının emir ve arzu buyurulduğu

vesile bu gece ihtima muvazünde ateşler yakılarak ayıca

oyunlarla ve çalgı ve şarkılarla ilanı sürur ve şaduman ettirilmesi

tebliğ olunur.


Pelegöz : 10.04.1332
85. K.Namına

Mehmet Nuri.

.............................................................................................. 


BELGE : (23)


Gül Ali Bey'e,


A.7 Sonra da düşman'ın tahminen 100 kadar piyadesinin

çiftliğin Şimalindeki dereden çıkarak elli kadannın cadde

üzerindeki siperlere ve mütebakisinin de ve kayaliğın üzerinde

bulunan düzlükteki siperlere girdiği alınan rapor üzerine

anlaşılmıştır.


Şu rapora nazaran düşmanın da Cephenize baskın yapması

ihtimaline mebni son derece müteyakkız ve müdürane hareket

etmeniz sureti katiyede matluptur.

13.04.1332
85. K.

Binbaşı Fazıl.

.............................................................................................. 


BELGE : (24)

Pelegöz :
17.04.1332

Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,


Fırkanın işgal ettiği mıntıkanın gerisindeki köylerde ihtifa

eden asker çağındaki estanı erbabı tahri kolları tarafından

derdest edilerek kolorduya ve ordanda Erzincan'a sevk

edilmektedir. Mahiyetinizdeki mücahitlerin mıntıkanız haricine

vesikasız gitmemeleri ve aksi takdirde giden olursa hiç bir

mazeret kabul edilmeyerek derdest olunacaklarının bütün

ruhesa ve efradına tembihan rnükerere de bulunmanız beyan

olunur.

29. Fırka Kumandanı
Kaymakam Bahattin.

.............................................................................................. 

 
BELGE : (25)


Palanur Mıntıkası: 19.04.1332

Balaban Aşireti Riyasetine,


17.04.1332 günü Balaban aşireti mıntıkasına iltica eden

şüpheli şahısın yanındaki diğer iki refiklerinin ileri karakol

hattımız civarında kayıp oldukları bildirilmekte ve nerede

kaldıkları anlaşılmamakta olduğundan bunlar ya Rus ileri

karakollarına geçerken Ruslar tarafından tevkif edilmişlerdir.

Veyahut götürülmeden mıntıkanız dahilindeki köylerden

birinde ihtifa etmişlerdir. Veya 28 mıntıkasına geçmişlerdir.

Herhalde bunlar hakkında tahkikat ve takibat icrası ile

neticesinin beyanı matluptur.


29. Fırka K.

İmza: Bahattin.

.............................................................................................. 


BELGE : (26)


Mücahidin Kumandanlığına,


1- Ordumuzun şu sıralardaki evhali harekatına dair

düşmanın istihsali malümatına meydan verilmemesi ve

yapılacak bir harekatın düşmandan mestur tutulması lazımdır.

Bundan başka cephemizdek düşman kuvveetlerinin tesbitini

ve yapmak isteyeceği her nevi tesebüssata karşı elde bulunan

muvazai asliyenin katiyen müdafa ve muhaazası pek mühimdir.


2- Düşman cihatinden gelenlerin her kim olursa olsun

efrattan hiç birisi ile ihtilam ettirilmeyerek gözleri bağlı

bulunduğu halde mufasal jurnalları ile alaya gönderilecektir.


3- Düşmanla mülakat katiyen matluptur. Düşman tarafına

Düşman tarafına geçmeye teşebüs edenler veya görülenler

derhal itlaf edilecektir.

4- Cephedeki kitaatımız 20.04.1332 günü düşmana

yaptıkları bir baskın neticesinde iki makinalı tüfek ile ikisi

bizim ve dördü Rus olrnak üzere altı cebel topunun düşmandan

itina edildiği Kolordu Kumandanliğından bildirilmekte beraber

umumi efrada tebliği

21.04.1332
85. K.

Binbaşı Fazıl.

.............................................................................................. 

 
BELGE : (27)


Mücahidin Kumandani Ali Bey'e 23.04.1332


1- Düşman bu gün 2550 rakımlı tepe ve Fırkamız sağ
cenahında faaliyet ve hilafı muhtat usul isar etmiştir.


2- Kolordumuz bu gece fevkalade müteyakkız bulunacak

ve düşmanın her türlü teşebbüsatını azemi şiddet ve matanetle

karşılayacak ve lütuvehakla akim bırakacaktır.


3- İleri hatta bulunan kıtaattin behemahal uyanık bulunması

ve ihtiyattaki kuveetlerin bihakkı muaneviye ile uyacaktır.


4- İleri karakollar her zamandan ziyade müterkip ve

müteyakız bulunacaklar ve devriyeler vasıtası ile kontrol

edilecektir.


5- Ordunun seyir cephelerinde ceriyan etmekte olan ve

kai mühümme esnasında fırkamız ve Alayımız bilumum

zabitan ve efradmın azami derecede müteyakkız bulunmaları

ve faaliyet ibraz etmelerini eser cihet isterim.


6- Düşmanın teşebüssat ve en ufak bir hareketi halinde

emir beklemeksizin 2, 3 fahri ve bir nizamiye zabit

kumandasında 100 neferin Alay karargahın bulunduğu mahalle

dikikat fevt etmeksizin ihtiyat olmak üzere hemen

göndereceksiniz. ve gelen zabit derhal bana

geldiklerini bildirecektir.


7- Bu emri alır almaz icap eden mahallere evamiri lazimeyi

veriniz. Vürudu: 23/24 Saat 3.4.1332


85. A.K.

Binbaşı Fazıl.

.............................................................................................. 


BELGE : (28)

 
Gülağa Bey'e,


Şimdi Fırka Kumandanını görmek üzere Pelegöz Kariyesine

bizzat gidiniz ve görünüz.
85. A.K.
Binbaşı

Mehmet Nuri.

.............................................................................................. 


BELGE : (29)


27.04.1332


Mücahidin Kumandanlığına,


Alay Kuzveren sırtlarma çekilecektir. Askerinizi topladıktan

sora sağ cenahinızda bulunan istihkam taburu çekildikten

sonra istihkam taburunu takiben Elaldı tariki ile kuzveren

sırtlanna geliniz.


85. A.K.

Binbaşı Fazıl.

.............................................................................................. 


BELGE : (30)


Şube :1 Ordu Karargahı:
Kısım : 2 , 30 Şubat 1332


Selepur Nahiyesi Müdürü Gül Ağaya,


Balaban Aşiretine mensup efradı cem ve celbine tarafımdan

mezunsunuz. Bu hususta size Mümanaat olunmamasını

Dokuzuncu Kolordu Ahzı Asker Riyasetine yazdım.


Üçüncü Ordu Kumandanı
Miriva

Mehmet Vehip

.............................................................................................. 


BELGE : (31)


3. Ordu Humayunu
Kumandanlığı Başlık
Damgası: 8.03.1332


Balaban Aşireti Reisi Halil Ağa Zade Gül Ağa'ya,


Mahsusen ihdayı selam eylerim. Allahın lütuf ve keremile

önümüzdeki Cuma günü düşmana taaruz edeceğimiz'den, eli

silah tutan cesur ve cengaver aşirtenizle birlikte Perşembe

veyahut Çarşamba günü Fem'e geliniz. Ben orda sizlere intizar

ediyorum.

8 Mayıs 1332
Üçüncü Ordu Komutanı
Mirliva

Mehmet Vehip.

.............................................................................................. 


BELGE : (32)


Gönüllü Reis Gülbey'e,
Düşman ilerledikçe mukavemet ile mevkünde sebat etmekle

gayret ediniz, hemde düşman ahvalini tarasut ile elde edeceğiniz

malümatı da bildirmeye himmet buyurunuz. Biz alacağımız

emir üzerirıe hareket edeceğiz. Bittabi muntazır olduğumuz

emirden sizi de haberdar edeceğiz.


18. Mayıs 1332 (1916)
4/2 Alay Komutanı

Kıdemli Yüzbaşı

.............................................................................................. 


BELGE : (33)


TELGRAF
Tarih :25.05.1332
Numara : 4495/ 38
Elaziz alındığı tarih 25.05.1332.


Ovacık kaymakamı vasıtası ile Balaban Aşireti Reisi Ağa'ya

bu tarafa hareket edecek olursanız Kemah'tan oraya

gelen vesair bütün Kemahlıları kafilenizle bareber muhafaya

sureti ile getirmeniz tavsiye olunur.
Elaziz Valisi

Sabit.

.............................................................................................. 


BELGE : (34)

Numara: 73
Selepur Nahiyesi Müdürlüğüne

Müdür Efendi,


Büro kayıtlarına nazaran Mayıs ayı zarfında Liva vesait

hususiyesi ile muhtelif istikametlerden bir milyon dört yüz

seksen üç bin beş yüz kırk sekiz ve menzil vasiti ile üç yüz

yetmiş beş bin yüz altmış bir ki Cem'an iki milyon altı yüz

otuz beş bin kilo erzak nakliye edilmiştir. Bu hizmet mebrure

ahalinin fedakarlığına inziman eden Rufkamın gayret Vatan

pervanelerinden münhasır olmakla bilhassa beyanı şükran

eder ve sevgili ordumuzun temini iaşesi için Haziran ayı

zarfında bu miktarı tezyide inşallah muvaffakiyet hasıl olacağını

ümit eylerim.

 

8 Haziran 1332.

Erzincan Mutasarnfı
İmza Ahmet Fuat.

.............................................................................................. 

 
BELGE : (35)


Balaban Aşireti Mücahidininden Erzincan Sancağının
Hınzuri Karyesinden Halil Ağa Zade Mehmet


29. Fıkraya merbut mücahid takımından Erzurum

Vilayetinin Erzincan Merkez kazasından Halil Ağa zade

Mehmet, Devleti Aliyeyi Osmanye Rus muharebesinde ibraz

eylediği secaat ve gayretine mebni Muharebe Madalyası ile

taltif olunduğunu mübeyyin işbu vesika ita kılınmıştır.


12 Haziran 1332 (1916)
Dokuzuncu Kolordu Kumandanı
İmza

..............................................................................................

 

BELGE (36)


Balaban Aşireti Reisi Ali Bey'e,


Refakatmızda bulunan zabit vekili Emin Efendi'nin hasbel

lüzum Tabura alınmasına mecburiyet bulunduğundan onun

yerine Edip Efendi gönderilmiştir. Mümaileyhiminde hüsnü

suretle istihdamı rica olunur.

 

23 Haziran 1332 ( 1916)
85. alay 3. Tabur K.lığı
Binbaşı Nuri.

.............................................................................................. 


BELGE : (37)


Muhterem Gülağa,


Mektubunu aldım, Maiyetinizle yaptığınız fedakarane

muharebattan dolayı son derece memnun ve düşmanın şu

günlerde yaptığı baskın ve taaruzlar sizi kattiyen müteessir

etmesin. Bir kaç güne kadar gelecek mühim kuvvetlerimizle

düşmanı yine inşallah tard edeceğiz. Müsteri olunuz.

 

Senin şimdilik mücahidin başından ayrılmanı muvafık

görmüyonım. Bir hafta daha sabır ediniz. sonra sizi buraya

aldıracağım. Cümlenizi gözlerinden öper ve selamı mahsus

eylerim.


29 Haziran 1332 (1916)
Ordu kumandanı

Mehmet Vehip

.............................................................................................. 

 
BELGE : (38)


Üçüncü Ordu kumandanlığı


Adet

 

VESİKA

 

Hamili Vesika Gül Ağa Ailesinin Divrikte yerleştirildikten

sonra nezdime azimet edeceğinden yolda bütün memureyin

askeriye ve Mülkiye tarafından teshilat ibrazı lazımdır.

6 Temmuz 1332 ( 1916)
3. Ordu Kumandanı
Mirliva

Mehmet Vehip

.............................................................................................. 

 
BELGE : (39)

Ovacıkta Gül Ağa'ya


Öteden beri avı avlamak sebatı ile hizmet etmiş Ovacık

ağalannın hududa gelen avı avlamak için mütefikan hareket

arzusunu göstermekte olanlardan dolayı sizinde orada beraberce

çalışmanız pek muvafık olduğundan mumaileyhim ile beraber

bu mühim cihada gayret etmesini temenni ederim. İşiniz

olduğunda telgrafla yazmanıza muntazirim.

 
Siz daha yakında bir iki güne kadar mesele anlamalısın.

Maksad açık olmazsa her kucağımız her vakit muhabbetlerle

sizin için açıktır.

Azizim Gül Ağa
Mutasarrıf

Ziya

.............................................................................................. 


BELGE : (40)


Hamiyetli ve Fedakar Hemşehrim Gülağa'ya,

 
Allah yüzünü ak, sayınızı mezkür etsin, kürtlerin pek
savsalak oldukları gibi sizin gibi büyük kalpli büyük

fedakarınında bulunması şayanı şükrandır. Inşallah son

hesapta sizin mi yoksa o takımlarınmı hesabı doğru olduğu

anlaşılacaktır. Sizin için gerek Malatya'da, gerek Harputta

arzu edilen yerde iskan için yer var ve hazırdır. Hozat'a

gelmek üzere şimdiye kadar din ve namusu ile hizmet eden

Seyyid Rıza'ya malümat vererek onun muavenetile Hozata

kadar geliniz. Hozata gerek Jandarma'dan ve gerek Civar'daki

firkadan muhafaza ile Harput'a gelmeniz mukarrerdir. İnşallah

Rusların onbeş güne kadar Erzincan'dan çekildikleri tebrişatını

alırsınız. Ol vakit ak yüzle kara yüz tabii belli olur Azizim

Ağam, 20 Temmuz 1332 (1916)
Vali

İmza Sabit.

.............................................................................................. 


BELGE : (41)


Mamuretülaziz Vilayeti
Tahrirat kalemi Numara: 355


Aşvan'da Selepur Nahiyesi Müdürü Gülağaya,

 

Bulunduğunuz Aşvan Karyesi ve civarında firar ve
bakayatın takip ve derdesti için gerek siz ve gerekse

biraderleriniz Memur tayin edildiğinizden bu hususta ibrazi

faaliyet ile takibat himmet eylemeniz tavsiye olunur.

18 Ağustos 1332 ( 1916)
Elaziz Valisi

İmza Okunamadı.

.............................................................................................. 

 
BELGE : (42)

Telgraf
Vasıta Merkezi : Malatya
Tarih : 3. Teşrini Evvel 1333
Saat : 8.35
Memur : Dursun
Kafkas Gurubu : 2448
Saat : 6.35

Arga Kaymakamlığı vasıtası ile Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,


Mahi mülk beşinci Cuma günü Malatya'da bulunacağım.

Görüşmek üzere behemahal geliniz.


3. Teşrinievvel 1333
Üçüncü Ordu Kumandanı

Vehip.

.............................................................................................. 


BELGE : (43)

 
4/ M. Gülağa'ya,


3. Ordu : 1267/30


Arga'da Balaban Aşireti Reisi Gülali Ağâ'ya

temini iaşe ve esbabı istirahatınız hususu Harput

Vilayetine yazılmıştır.


8.11.1332

Üçüncü Ordu Kumandanı
Imza Vehip.

.............................................................................................. 


BELGE : (44)

Gül Ağa'ya,


Bunlardan esasen emir yok idi. Eğer ciddi fıkir ve vicdan

beslese idiler kalanlıların iğfalatına kapılmaz din ve namus

derdine döner derdine düşerler siz mutlaka yarın hareket

edecek iseniz yoksa vilayetten cevap bekleyecekmisiniz. Vali

bey baraberinizde bulunan ailelerin aksi ve sait Çemişgezek

köylerine iskanında Koç Uşağı Aşiretinin tecavüzüne uğramak

gibi bir mahzur kusura çarsancak huşi ve diğer münasip

kasabalarına ya yerleştirmek üzere mütaalanız sormaklığıma

irade buyurdular. Bu cihetleri tavzihen bildiriniz. Orada

Kemah'tan gelmiş dört hane muhacir de varmış bunlardan

emin bir surette buraya nakilleri elzem olduğundan on, onbeş

kadar Muhafız Jandarma alarak selametle gelmeniz için bu

cihet kaymakamla konuşunuz. Bende konuşacağım ona göre

emin tertibat alarak geliniz.

 
Liva'dan.

 

Zaten arzum dört, beş hane muhaciri beraber götürmek idi.

Beş on yirmi kadar muhafızda kürtlerden alınacaktır. On

kadar da Jandarma bulunursa maksadı temin eder. Vesait

fıkdanında (yoklğundan) dağda kalan Amucem İsmail Ağa

kürtlerin teşviki ile Rus kazaklarının tecavüzüne uğrayarak

bütün eşya dörtbin lira kadar nakdini alarak maile Erzincan'a

nakletmişlerdir.
Gülağa.

 

Yazıklar olsun İslam Milletide alçaklıkta bu kadar ileriye

gittiklerini görmek mucibi teessüf ve teessürdür. Allah Kerim

ve Adildir. Siz o suretle gelmek tedabirinde bulunun.


Liva' dan.

.............................................................................................. 


BELGE : (45)

Telgraf
Üçüncü Ordu : 1415/ 60
Kelime : 44
Saat : 9

Akçadağda Ören Karyesinde Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,


Malatya Talimgah Kumandanı Ahmet Ali bey'e Üçyüz

liranın tarafınıza ita olunması hususu yazılmıştır. Bilmüracaat

Ahziyle İtası ve mebaliği mezkür ile yaz mevsimine kadar

idare olunması ve kafi gelmediği takdirde daha birmiktar

gönderilmek üzere keyfiyetin İş'arı

9. Teşrini Sani. 1333 (1917)
Üçüncü Ordu Kumandanı
Ferik Vehip Mehmet.

.............................................................................................. 


BELGE : (46)

 
Numara : 162

Erzurum Muhacirlerinden olup Tercan harbinde üçüncü

orduya pek büyük fedakarlık eden Balaban Aşiret Reisi

Gülağa'nın Elbistan'dan kendi İaşeleri için mübaya edecekleri

erzakın argaya gelmesini hiç bir taraftan Mümanaat ve

müdahale edilmemesini mübeyyin vesikadır. İta kılındı.

18.11.1333 (1917)

Resmi Mühür Okunma

.............................................................................................. 


BELGE : (47)

Malatya
23.11.1333

Örende Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,

Efendim,
Vehip Paşa Hazretleri tarafından gönderilen Üçyüz lira

geldi. Postahanededir. Cinsine baktırmadım. Ne olursa olsun

size teslimi vazifemdir. Bir defa daha zahmet ederek Malatya'ya

gelirseniz, hem bu iş bitmiş olur ve hemde görüşürüz, çünkü

bana parayı Gülağaya veriniz, telgrafla bana yazınız emir

buyurmuşlardı. Ben şimdi cevap vermek mecburiyetindeyim.

Her halde bu gün yarın gelirseniz çok memnun bulunurum.

Selamlar takdim ederim efendim.

Yağlıgah Kumandanı
Binbaşı Ahmet Ali

.............................................................................................. 


BELGE : (48)


Azizim : 1
Mektubunuzu aldım. Teşekkür ederim. Şeyhzade Necip

efendiye teshilat ibrazı hakkında Harput Vilayetine yazılmıştır.

Muhabbetle gözlerinizden öperim efendim. 30 Teşrini Sani 1333

Üçüncü ordu Kumandanı
Ferik Mehmet Vehip.

.............................................................................................. 


BELGE : (49)


Telgraf
3'üncü Ordu No. : 89
Kelime : 50
Numara : 14497


Malatya'da Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,

C.28.11.1333 tele.


Elbistan ordunun mıntıkası harcinde bulunduğundan

mahalli mezkürden tedarik edilecek zahire i çin muktezi

vesikanın itası gayrimümkün bulunduğunun maalesef beyan

eylerim.


01.Kanunu Evvel 1333
Üçüncü ordu Kumandanı

Ferik
İmza Vehip.

.............................................................................................. 


BELGE : (50)

Numara :3
15.K. : 8
5.Ordu :1083/20
14779

Malatya'da Balaban Aşiret Reisi Ali Bey'e,


Hayatiyatı hazıranınız Teevinini bu kerre de Elaziz

Vilayetine yazılmıştir. 6.12.1333


Üşüncü ordu Kumandanı  
Ferik

İmza Vehip.

.............................................................................................. 


BELGE : (51)


Ahzi Asker şubesi Riyaseti Ali'sine,

Numara: 162
Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya, Üşüncü Ordu Erkanı

Harbiyesi Riyasetinin 13. Kanuni sani 1334 tarih ve 338

numaralı tahriratiyla mevrut ve beşinci rütbeden bir kıta mecidi

nişan zişanı mevhudur. Mumaileyh Argada Örende iskan ettiği

haber alınmış olduğundan mezkür nişanını almak üzere ya

kendisinin ve yahut mutemet bir adamını gönderilmesinin

Gülaga'ya teblig ve tefhimi maruzdur.

28 Kanuni Sani 1334

Malatya şube Reisi

İmza

Hasan Hüseyin
Numara : 49

Gülaga'ya,

Teblig ve tebrik eylerim efendim,

11 şubat 1334

Arga Şube Reisi
İmza Muhittin.

.............................................................................................. 


BELGE (52)

268 Suret
Arga Şubesine,


Akşadağ havalisinde muhacereten sakin bulunan

Erzincan'ın Balaban Aşireti efradından sin mükellefiyet

dahilinde bulunan eşhasm şimdilik tahtı silaha alınmaması

Üşüncü Ordu Kumandanlığının İş'arına atfen Kol Ordunun

emri İktizasmdandır.


4 Mart 1334
Firka 18. Kalem Reisi Vekili
İmza Ziver.
Aslma Mutabıktır, 13 Mart 1334

Akçadağ ahzı Asker Şube Riyaseti

İmza Muhittin.

.............................................................................................. 

 

BELGE (53)

Erzurum Adet 294/ 100
922/3513
Erzincan Mutassarnflığına,


29.07.1336'da Bayburt'dan ahali vesaitile karabıyığa sevk

edilen erzak kafilesine Kopdağı üzerinde tecavüz ve erzakla

hayvanatı gasp eden Şakiler Erzincan Seleupur Jandarma

Takımının ciddi takibati sayesinde Mutu Köprüsünde

müsadereye mecbur edilerek üş saat kadar devam eden

müsademe neticesinde mezkür kafile kiracılarının öküzleriyle

Karakulak Nahisesinin yolcularına ait onaltı merkep ve yirmi

bir öküzün istirdat edildiği anlaşılmıştır.


2- Fukarayı ahalimizin hukuk harimilerine tecavüz eden

bu Şakilere iyi bir dersi ibret vermek suretile ibrazi fedekarı

eden mezkür Jandarma Takımı zabit ve efradile Balaban Aşireti

Rüesasından Mehmet Ağa Müfrezesine beyanı takdiren

eylerim. Erzurum, Trabzon vilayetine Erzincan

Mutasarrifliğına, Bayburt Kaymakamlığına Fırka 17 kalem

Riyasetine yazılmıştır.


15. Kolordu Kumandanı  
İmza Kazim.

.............................................................................................. 


BELGE (54)


Erzurum: 497
Erzincan Mutasamflığına,

10.7.1336 ve 1336 ve 1491 tele.

Kop Dağında merkub hayvanatın istidadi hakkındaki

muvaffakiyeti alileri mucibi teşekkürdür.

Sahiplerinin Livaya izamlari mahallerine yazılmıştır.

Mütebaki hayvanatında zahire ihraci için icab

edenlere emir buyurulmasi mercudur.

07.08.1336 (1920)

Vali Vekili

Kazım.

.............................................................................................. 


BELGE (55)

 
Erzincan Jandarma Bölük komutanliği,


Erzurum Vali Vekilinin teşekküratı ve 15. Kolordu

kumandanlığının takdiratını maalen iki kıta telgraf merbuttur.

Selepur takımı Kumandanı ve maiyeti efradile Mehmet Ağa

Müfrezesine tebliğ ve tefhimile iadesi rica kılınır.

10 Ağıstos 1336 Jandarma Tb.K. aslına uyğunluğu tasdik olunur.
Bn. Adil Nisah

.............................................................................................. 


BELGE (56)

15.Kolordu Kumandanhığı

Erzurum Erkanı Harbiyesi

Hususi

17.10.1336

Numarasi : 6157
Onbeşinci Kolordu Kumandan Vekili
Miralay Kazım Bey tarafından

 

- T A K D İ R N A M E –


Erzincan'ın Hınzoru kariyesinden Gülağa oğlullarından

aşiret Reisi Halil Ağa oğlu Mehmet Ağa otuz nefer maiyetile

bir hüsnü Ali dindarane ve cesurane bir gayret (Vatanpervarane)

ile Sansa bogazını temin ettiğinden ve Trabzon vilayeti

dahilinde gasp edilen hayvanatı mahiyeti müfrezesi tarafından

istirdat edildiğinden göstermiş olduğu gayret ve hamiyet şayanı

taltif ve tahsin görüldüğünden hizmeti ekran ve emsali arasında

tezkar edilmek ve evlat ve ahvadınca da bir yadigar kıymettar

gibi hıfz edilmek üzere işbu Takdirname ita kılındı.


Onbesinci Kolordu kumandan Vekili

Miralay Kazım – İmza

.............................................................................................. 


BELGE (57)


Selepur Nahiyesi Müdürü Kamer Efendi'ye,


Muhterem Kamer Efendi,


Aşiretinizin ve ecdadınızın insani fikirlerle Hükümetimize

sevk eden hizmeti vataniyesini işitmekle bareber geçenlerde

en buhranlı bir devreye girmiş olan ekradik evhali malümesinde

aşiretinizin gösterdiği celadet ve hükümete karşı mutavet

mutlakasını görmekle Aşiretinizi idare eden efradı ailenize

medyunu şükranız. İşte zatialinize ve efradı ailenizden

muhterem Ağalarımıza karşı hasıl olan itimada istinaden

berveçhi zir hususatın temin ve istikbalini rica ederim.


Yedi aydan beri teşekkül eden alayımız efradına bu ana

kadar hükümet tarafından Çarık, Çorap, Çamışır, elbise gibi

melbusat ve muktezi techizat verilmedigi gibi yedi ayda bir

maaş verilmiş olduğu malümunuz ve her gün gözünüz önünde

bulunan efradın perişanlığı meşhudunuzdur. Vatanı

hizmetleriniz meyanında alayımızada bir muaveneti insaniye

de bulunmak üzere evvelce Sörperan, Çaykomu ve Sansadaki

Müfrezelerimiz aşiretiniz kurası tarafından tavizen verilen ve

aynen ahaliye tevzi edilmek üzere iadesi mukarrer olan hububat

ve sairenin furutile alay efradına yeknasak başlık yemeni imal

ettirmek üzere ahali yedinde bulunan muzabit miktarının

alaymız namına teburru edilmesini ve keyfiyetin makama

arzı ile beraber işbu hububat feruh ve efrada başlık imal

ettirmek üzere bir heyetin buraya izaminı rica eder ve

muhterem ağalara hürmetler takdim ederim.


16. Teşrini Sani 1337 ( 1921 )

Süvari Jandarma Alay Kumandanı

İmza Binbaşı Şevket.

.............................................................................................. 


(BELGE 58)

 
Hınzoru Karayesinde Halil Ağa Zade Paşa Beye,

 

Balaban Aşireti ile Abbas Uşağı Aşireti efradı meyanında

pek eski zamanda hadis ve cümlesi teecile uğramış ve kaiden

mütevellit husumetin bu güne kadar devamı hükümet zailenin

eseri ihmalidir. Buna Hükümeti Cumhuriye katiyen kail değildir.


Halkın meyanlerinde mütahdis kaliihal ve kendilerini

teellif etmek köy ve hanelerinden ayrılanları yerlerine iade

etmek Hükümeti Cumhuriyenin Şiarı ve en büyük arzusudur.


Hükümetimizin bu arzuyu ailesine taban her iki tarafı

kazanın Bırastik Karyesi civarmdaki Bük Mezrasında

toplayarak teelif etmek istiyorum. Zatınızda bu arzuya ittibaen

gelmenizi ümit ve rica ederim. Efendim. 23.9.1928


Pülümür Kaymakamı
İmza:
Y. Ziya

 

K a y n a k :

Mehmet Ali BALABAN

Balaban Aşireti Soy Seceresi
Birinci Baskı: Ekim 1998 İst.

Sayfa: 126-157

Redaksiyon: M. Hayaloğlu

Yararlanılan siteler:

http://www.dersimsite.org/balabanlar.html

http://www.gratis-forum.de/forum/RADIO-ZAZA-FORUMUobject-width-f83781/BALABAN-ASIRETI-HAKKINDA-KISA-BIR-YAZI-e628704.html 


 
  Heute waren schon 1 ziyaretçi (11 klik) hier! PELGA AŞİRA BALABANU - BALABAN AŞİRETİ WEB SİTESİ  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
PELGA AŞİRA BALABANU - BALABAN AŞİRETİ WEB SİTESİ